1
Image should be here
Image should be here
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI RADPOL S.A.
ZA ROK 2020
OD DNIA 1 STYCZNIA 2020 ROKU
DO DNIA 31 GRUDNIA 2020 ROKU
CZŁUCHÓW, 18 MARCA 2021 ROKU
Image should be here
Image should be here
RADPOL S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2020
2
SPIS TREŚCI
1. Wybrane dane finansowe RADPOL S.A. 4
2. Informacje ogólne 5
3. Informacje o podstawowych produktach Spółki 6
4. Informacje o rynkach zbytu 7
5. Informacje o źródłach dostaw 8
6. Zdarzenia istotne wpływające na działalność jednostki 8
7. Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych oraz czynników i zdarzeń mających istotny
wpływ na działalność Spółki i osiągnięte wyniki 10
8. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa 11
9. Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń, z określeniem, w jakim stopniu emitent jest na nie narażony 11
10. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub
organem administracji publicznej 13
11. Informacje o zawartych umowach znaczących dla działalności emitenta 14
12. Informacja o prowadzonej działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze 14
13. Informacja o powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych emitenta z innymi podmiotami 14
14. Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez emitenta na innych warunkach niż rynkowe 14
15. Informacje o zaciągniętych i wypowiedzianych w danym roku obrotowym umowach dotyczących kredytów i
pożyczek 14
16. Informacje o udzielonych w danym roku obrotowym pożyczkach 14
17. Informacje o udzielonych i otrzymanych w danym roku obrotowym poręczeniach i gwarancjach 14
18. Ocena, wraz z jej uzasadnieniem, dotycząca zarządzania zasobami finansowymi, ze szczególnym uwzględnieniem
zdolności wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań, oraz określenie ewentualnych zagrożeń i działań, jakie
emitent podjął lub zamierza podjąć w celu przeciwdziałania tym zagrożeniom 15
19. Informacja o przewidywanym rozwoju jednostki 15
20. Informacja o przyjętej strategii rozwoju emitenta oraz działaniach podjętych w ramach jej realizacji w okresie
objętym raportem wraz z opisem perspektyw rozwoju działalności emitenta co najmniej w najbliższym roku
obrotowym. 15
21. Ważniejsze osiągnięcia w dziadzinie badań i rozwoju 16
22. Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych 17
23. Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju przedsiębiorstwa 17
24. Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem emitenta 17
25. Wszelkie umowy zawarte między emitentem a osobami zarządzającymi, przewidujące rekompensatę w przypadku
ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny lub gdy ich odwołanie lub
zwolnienie następuje z powodu połączenia emitenta przez przejęcie 17
26. Polityka wynagrodzeń 17
27. Informacje o nabyciu akcji własnych 18
28. Informacje o znanych emitentowi umowach, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach
posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy 18
29. Informacje o systemie kontroli programów akcji pracowniczych 18
30. Informacje o podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych 18
31. Oświadczenie na temat informacji niefinansowych za rok 2020 19
32. Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego 37
33. Opis głównych cech stosowanych w przedsiębiorstwie emitenta systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania
ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych 38
34. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji 38
35. Informacje dotyczące akcji Spółki 39
36. Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień, w szczególności
prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji 39
37. Opis zasad zmiany statutu lub umowy spółki emitenta 39
Image should be here
RADPOL S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2020
3
38. Sposób działania walnego zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw akcjonariuszy
i sposobu ich wykonywania 40
39. Skład osobowy i zmiany organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących emitenta
oraz ich komitetów 42
Image should be here
RADPOL S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2020
4
Informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu obejmują okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku i zostały sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018, poz. 757), przepisami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku wraz z późniejszymi zmianami (Dz.U. z 2019, poz. 351,) oraz Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.
1. Wybrane dane finansowe RADPOL S.A.
Rok zakończony
Rok zakończony
Rok zakończony
Rok zakończony
31 grudnia 2020
31 grudnia 2019
31 grudnia 2020
31 grudnia 2019
PLN'000
PLN'000
EUR'000
EUR'000
I. Przychody ze sprzedaży (*)
132 600
146 629
29 637
34 086
II. Zysk/(strata) z działalności
operacyjnej (*)
10 415
9 386
2 328
2 182
III. Zysk/(strata) brutto (*)
8 868
7 154
1 982
1 663
IV. Zysk/(strata) netto (*)
6 853
5 657
1 532
1 315
V. Liczba akcji (**)
37 975 995
37 975 395
37 975 995
37 975 395
VI. Zysk/(strata) na jedną akcję zwykłą (*) (w zł i EUR)
0,18
0,15
0,04
0,03
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
14 293
19 683
3 195
4 576
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
(4 500)
(3 555)
(1 006)
(826)
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
(6 599)
(7 782)
(1 475)
(1 809)
X. Przepływy pieniężne netto, razem
3 194
8 346
714
1 940
(*) Dane dotyczą działalności kontynuowanej.
(**) Liczba akcji w poz. V to średnia ważona liczba akcji zwykłych występująca w ciągu danego okresu skorygowana o ilość akcji skupionych.
Stan na dzień
Stan na dzień
Stan na dzień
Stan na dzień
31 grudnia 2020
31 grudnia 2019
31 grudnia 2020
31 grudnia 2019
PLN'000
PLN'000
EUR'000
EUR'000
XI. Aktywa trwałe
96 340
108 520
20 876
25 483
XII. Aktywa obrotowe
65 134
68 008
14 114
15 970
XIII. Aktywa trwałe sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży
11 500
-
2 492
-
XIV. Aktywa razem
172 974
176 528
37 482
41 453
XV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
68 662
79 258
14 879
18 612
XVI. Zobowiązania długoterminowe i rezerwy
36 753
32 411
7 964
7 611
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe
31 909
46 847
6 914
11 001
XVIII. Zobowiązania z tytułu aktywów trwałych sklasyfikowanych jako przeznaczonych do sprzedaży
1 479
-
320
-
XIX. Kapitał własny
102 833
97 270
22 283
22 841
XX. Kapitał zakładowy
1 148
1 148
249
270
Wybrane dane finansowe przeliczono na walutę EUR w następujący sposób:
1. Pozycje dotyczące sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca. Kursy te wynosiły odpowiednio:
- w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku 1 EUR = 4,4742 PLN;
- w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku 1 EUR = 4,3018 PLN.
2. Stan środków pieniężnych Spółki na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego oraz w okresie poprzednim przeliczono według średnich kursów dziennych ogłoszonych przez NBP. Kursy te wynosiły odpowiednio:
- kurs obowiązujący na dzień 31 grudnia 2020 roku 1 EUR = 4,6148 PLN;
- kurs obowiązujący na dzień 31 grudnia 2019 roku 1 EUR = 4,2585 PLN.
Image should be here
RADPOL S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2020
5
2. Informacje ogólne
RADPOL Spółka Akcyjna (dalej „Radpol”, „Spółka”) została utworzona Aktem Notarialnym z dnia 29 grudnia 1995 roku, Repertorium A Nr 21557/95, przed notariuszem Pawłem Błaszczakiem w Warszawie. Siedziba Spółki mieści się w Człuchowie (77-300), przy ul. Stefana Batorego nr 14.
W dniu 26 października 2001 roku Spółka RADPOL S.A. wpisana została do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000057155.
Spółka posiada numer NIP: 8430000202 nadany w dniu 24 czerwca 1993 roku oraz numer REGON: 770807479 nadany w dniu 13 marca 2013 roku.
Radpol to wytwórca i dostawca zaawansowanych technologicznie systemów rurowych do przesyłu mediów takich jak ciepło, woda, gaz, ścieki a także rozwiązań przesyłowych dla przemysłu. Spółka jest producentem:
- rur i osprzętu termokurczliwego wykonanego z uszlachetnionego polietylenu, który powstaje na bazie własnych mieszanek materiałowych i jest poddawany sieciowaniu radiacyjnemu,
- rur z polietylenu i polipropylenu,
- wyrobów preizolowanych do budowy sieci ciepłowniczych oraz do przesyłu innych mediów (m. in. woda chłodząca, para wodna, amoniak),
- wyrobów z porcelany elektrotechnicznej.
Działalność Radpol prowadzona jest w kilku odrębnych obszarach operacyjnych, między którymi zachodzą synergie produktowe i rynkowe. Spółka prowadzi swą działalność produkcyjną w trzech lokalizacjach: w Człuchowie, w Kolonii Prawiedniki k. Lublina oraz w Ciechowie k. Środy Śląskiej.
Zakład produkcyjny w Człuchowie, przy ul. Batorego 14 zajmuje się produkcją wyrobów termokurczliwych z uszlachetnionego polietylenu, które powstają na bazie własnych mieszanek materiałowych. Radpol, jako jedna z niewielu firm europejskich, stosuje unikalną technologię wykorzystania na skalę przemysłową akceleratorów elektronowych służących do sieciowania radiacyjnego tworzyw, które dzięki temu procesowi nabywają liczne cechy wytrzymałościowe jak również doskonałą pamięć kształtu.
Zakład w Kolonii Prawiedniki 57 k. Lublina zajmuje się produkcją systemów rurowych z polietylenu i polipropylenu przeznaczonych do budowy sieci wodnych, kanalizacyjnych, gazowych oraz do przesyłu różnorodnych substancji powstałych w procesach wytwórczych przedsiębiorstw przemysłowych. W zakładzie tym produkowane pełne systemy rur preizolowanych z głównym przeznaczeniem do budowy sieci ciepłowniczych jak i przesyłu innych mediów (m. in. woda chłodząca, para wodna, amoniak) wykorzystywanych również w przemyśle.
Zakład produkcyjny w Ciechowie k. Środy Śląskiej, przy ul. Średzkiej 10 zajmuje się produkcją porcelany elektrotechnicznej. Asortyment obejmuje elektroenergetyczne izolatory porcelanowe, osprzęt elektroinstalacyjny i oświetleniowy. Zakład specjalizuje się także w produkcji wyrobów porcelanowych na indywidualne zamówienie klientów.
Spółka prowadziła również działalność w zakładzie produkcyjnym w Ostrowie Wielkopolskim, przy ul. Chłapowskiego 51. Zakład dostarczał rozwiązania z zakresu napowietrznych linii przesyłowych, produkowane były tam żerdzie żelbetowe oraz strunobetonowe żerdzie wirowane. W dniu 28 stycznia 2020 roku Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę na podjęcie przez Zarząd działań zmierzających do zakończenia działalności zakładu co zostało szerzej opisane w pkt. 6 niniejszego sprawozdania. W I kwartale 2020 roku zakład zakończył produkcję.
Na dzień 31 grudnia 2020 roku kapitał podstawowy Spółki wynosił 1.148 tysięcy złotych. Kapitał własny Spółki na ten dzień wynosił 102.833 tysięcy złotych.
Kapitał podstawowy Spółki na dzień bilansowy oraz na dzień niniejszego sprawozdania przedstawiał się następująco:
Akcje
RADPOL S.A.
Liczba
Rodzaj
Wartość nominalna
Udział %
w kapitale zakładowym
Seria A
23 450 726
Zwykłe na okaziciela
703 521,78 PLN
61,29
Seria C
529 548
Zwykłe na okaziciela
15 886,44 PLN
1,38
Seria D
1 739 478
Zwykłe na okaziciela
52 184,34 PLN
4,55
Seria E
10 000 000
Zwykłe na okaziciela
300 000,00 PLN
26,14
Seria F
2 540 853
Zwykłe na okaziciela
76 225,59 PLN
6,64
Razem
38 260 605
1 147 818,15 PLN
100,00
Image should be here
W skład Zarządu Spółki na dzień 31 grudnia 2020 roku wchodzili:
- Pani Anna Kułach – Prezes Zarządu,
- Pan Marek Biczysko – Członek Zarządu.